онлајн поддршка

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам

Вовед во нарушувањата од спектарот на аутизам
Вкупно видеа: 7
Сетилата кај нарушувањата од спектарот на аутизам – Справување со сензорните разлики
Кои се сензорните разлики кои се сретнуваат кај децата со аутизам и како тие влијаат врз нивното однесување?
Однесувањето кај децата со аутизам-справување со кризни ситуации
Кои ситуации ги нарекуваме кризни и како треба да се однесуваме содетето со аутизам во таквите ситуации?
Структуирано учење-Креирање на индивидуализиран распоред
Што е тоа индивидуализиран распоред и како да го подготвите за детето со аутизам?
Стратегии за справување со неизвесни ситуации
Што се тоа неизвесни ситуации и како тие влијаат врз децата со аутизам?
Поттикнување на комуникативните и социјалните вештини кај децата со аутизам
Дознајте што е тоа комуникација и кои се предизвиците на децата со аутизам и како да го поттикнете развојот на социјалните вештини преку различни видови на активности
Визуелна поддршка кај децата со нарушувања од спектарот на аутизам
Зошто визуелната поддршка е неопходна за децата со аутизам и како таа може да се применува во различни услови...
Што е тоа аутизам?
Што е тоа аутизам и кои се основните карактеристики на аутизмот кои можеме да ги препознаеме кај секое дете или лице со аутизам.